BIBLIOGRAFIA

Akta Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich we Wrocławiu, sygn. Ds. 43/67 i postanowienie z dnia 3 stycznia 1977 roku o zawieszeniu i częściowym umorzeniu postępowania w sprawie Gross Rosen wydane przez sędziego Teofila Kowalczyka

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939— 1945, PWN — Warszawa 1979

Antoni Kępiński Rytm życia, Wydawnictwo Literackie — Kraków 1973

Alfred Liebfeld Arcykapłani zbrojeń, "Śląsk" — Katowice 1975

R. Manvell, H. Fraenkel Himmler, Czytelnik — Warszawa 1971

Mieczysław MołdawaGross Rosen, Wydawnictwo "Polonia" — Warszawa 1967

Paul Peikert Kronika dni oblężenia, Ossolineum — Wrocław:—Warszawa—Kraków 1972

Franciszek Ryszka Państwo stanu wyjątkowego, Ossolineum — Warszawa—Wrocław—Kraków 1964

Krzysztof Dunin-Wąsowicz Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1934—1945, PWN — Warszawa 1979

Wspomnienia Rudolfa Hössa, Wydawnictwo Prawnicze — Warszawa 1960

Henryk Czernik Filie obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Brzegu Dolnym [w:] Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi (1), Acta Universitatis Wratislaviensis — Wrocław 1974

Zdzisław Brodzki "Wspomnienie z Fünfteichen" (maszynopis).

Jerzy Przybyłek Wspomnienie z obozów (rękopis)

Tadeusz Solla "Wspomnienie z Fünfteichen" (maszynopis).


Projekt graficzny: JERZY POPOWSKI

Fotografie i reprodukcje: WIESŁAW DĘBICKI

Redaktor: WIKTOR ZIELONY

Redaktor techniczny: MARIA SZLECHTA

Korekta: KRYSTYNA JASZCZAK


© Copyright by Andrzej Bułat, Wacław Dominik,
Wrocław 1980

KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA RSW “PRASA—KSIĄŻKA—RUCH"

Oddział we Wrocławiu. Wrocław 1960. Wydanie I. Nakład 200M+3SO egzemplarzy. Objętość: arkuszy wydawniczych 6,46, arkuszy drukarskich 6,29+32 str. wklejki. Papier druk. mat. kl. v, 70 g, B-l. Oddano do składania w lutym 1980 r. Podpisano do druku w maju . 1988 r. Druk ukończono w czerwcu 1980 r. Wrocławskie Zakłady Graficzne, Zakład Główny, Wrocław, ul. Oławska 11 Zam. nr A/896/80/G Poz. XII-3/80. B-16. Cena zł 30,—


POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Do strony głównej