Rozmiar: 8207 bajt闚


SPIS TRE列I (cz.2/3)


ROZDZIA III
UCZNIOWIE
Rozdzia III
Uczniowie

1. Liczba uczni闚

Uczniami szko造 s dzieci, kt鏎e w roku kalendarzowym, w kt鏎ym rozpoczyna si rok szkolny, ko鎍z 7 lat, a do uko鎍zenia sz鏀tej klasy, nie d逝瞠j jednak ni do ko鎍a roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w kt鏎ym ko鎍z 18 lat.1

Uczniem szko造 mo瞠 zosta dziecko, kt鏎e przed dniem l wrze郾ia ko鎍zy 6 lat, je瞠li wykazuje psychofizyczn dojrza這嗆 do podj璚ia nauki. Wniosek sk豉daj rodzice do dyrektora szko造, kt鏎y podejmuje decyzj po zasi璕ni璚iu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach, za zgod rodzic闚, po zasi璕ni璚iu opinii specjalist闚 mo瞠 wyda decyzj o odroczeniu obowi您ku szkolnego, nie d逝瞠j ni o jeden rok. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do kszta販enia specjalnego, do ko鎍a roku szkolnego, w kt鏎ym dziecko ko鎍zy 10 lat. Nab鏎 uczni闚 odbywa si coroczne na podstawie przed這穎nej przez organ gminy ewidencji dzieci. Szko豉 rekrutuje uczni闚 z obwodu szkolnego na podstawie zapis闚. Na wniosek rodzic闚 (opiekuna) dziecka do szko造 mog by przyj璚i uczniowie z poza obwodu w miar mo磧iwo軼i lokalowych szko造. Uczniami oddzia逝 "O" (przedszkolnych) s dzieci, kt鏎e w roku kalendarzowym, w kt鏎ym rozpoczyna si rok szkolny ko鎍z 6 lat.

Ucze ma obowi您ek 軼i郵e przestrzega postanowie zawartych w statucie szko造, a w szczeg鏊no軼i: systematycznie i aktywnie uczestniczy z zaj璚iach lekcyjnych i w 篡ciu szko造, systematycznie przygotowywa si do zaj耩, przestrzega zasad kultury wsp馧篡cia w odniesieniu do koleg闚, nauczycieli i innych pracownik闚 szko造. Uczniowie maj obowi您ek dba o w豉sne zdrowie, 篡cie i higien oraz w豉sny rozw鎩, szanowa prac w豉sn, koleg闚, nauczycieli, rodzic闚 i innych pracownik闚 szko造, czynnie uczestniczy w pracach wykonywanych na rzecz szko造 i 鈔odowiska, korzysta z pomieszcze, sprz皻u, pomocy naukowych, urz康ze tylko pod kierownictwem nauczyciela i zgodnie z ich przeznaczeniem, w czasie planowanych godzin zaj耩 dydaktyczno - wychowawczych przebywa na terenie szko造, tak瞠 w czasie przerw mi璠zy zaj璚iami, podporz康kowywa si oraz przestrzega zalece i zarz康ze dyrektora szko造, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustale samorz康u uczniowskiego. Ucze nie mo瞠 samowolnie opuszcza zaj耩 szkolnych, nawet wtedy, gdy posiada aktualne skierowanie do lekarza, zwolnienie od zaj耩 z wychowania fizycznego, czy pisemn pro軸 rodzic闚 o zwolnienie z zaj耩.

Ucze ma prawo do w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia zgodnie z zasadami dydaktyki, metodyki, nauczania i wychowania. Ucze ma prawo tak瞠 do 篡czliwego i podmiotowego traktowania w procesie kszta販enia przez nauczycieli, pracownik闚 administracji i obs逝gi szko造 oraz uczni闚, do bezpiecznych i higienicznych warunk闚 nauki i pracy w czasie pobytu w szkole, oraz w czasie zaj耩 organizowanych poza terytorium szko造, do opieki wychowawczej wychowawcy klasy, nauczycieli przedmiotu, pedagoga szkolnego, do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, do ochrony praw osobistych, do swobodnego wyra瘸nia my郵i i przekona dotycz帷ych 篡cia szkolnego, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych je郵i nie narusz godno軼i innych os鏏 i post瘼uje w spos鏏 tolerancyjny. Nauczyciel ma obowi您ek powiadomi uczni闚 z wyprzedzeniem przynajmniej trzech dni o terminie pisemnego sprawdzianu z zakresu wiadomo軼i powy瞠j trzech jednostek lekcyjnych.

Uczniowie maj prawo do pomocy udzielanej przez pedagoga szkolnego, nauczyciela oraz korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego. Uczniowie w miar potrzeb i mo磧iwo軼i mog korzysta z imprez, wycieczek oraz oboz闚 organizowanych przez szko喚. Po spe軟ieniu okre郵onych wymaga mog reprezentowa szko喚 w zawodach sportowych.2

Liczba uczni闚 w omawianej plac闚ce w ka盥ym roku szkolnym zmienia si. Wp造w na to maj r騜nego rodzaju czynniki takie jak ni lub wy demograficzny, warunki materialne szko造 oraz zarz康zenia gminne o rejonizacji.

Tabela nr l

Liczba uczni闚 Publicznej Szko造 Podstawowej w Mi這szycach w latach 1968 - 2003

Rok szkolny

Liczba uczni闚

Liczba oddzia堯w

Liczba uczni闚 przypadaj帷a

na jeden oddzia

1967/68

220

10

22

1968/69

257

10

25,7

1969/70

176

6

29.34

1970/71

231

9

25.67

1971/72

212

9

23,56

1972/73

250

9

27,78

1973/74

189

8

23,63

1974/75

176

8

22

1975/76

160

8

20

1976/77

154

8

19,25

1977/78

155

8

19,37

1978/79

132

8

16,5

1979/80

119

6

19,84

1980/81

116

6

19,34

1981/82

117

6

19,5

1982/83

113

6

18,84

1983/84

113

6

18,84

1984/85

102

6

17

1985/86

97

6

16,17

1986/87

98

6

16,34

1987/88

68

5

13,6

1988/89

102

6

17

1989/90

98

6

16,34

1990/91

94

6

15,67

1991/92

99

6

16,5

1992/93

122

7

17,43

1993/94

148

8

18,5

1994/95

143

8

17,88

1995/96

151

10

15,1

1996/97

149

8

18,63

1997/98

152

8

19

1998/99

148

8

18,5

1999/2000

133

7

19

2000/01

100

6

16,67

2001/02

353

17

20,76

2002/03

333

15

22,2

毒鏚這: Ksi璕a ewidencji uczni闚 PSP w Mi這szycach z lat 1967 - 2003

W powy窺zej tabeli przedstawiona jest liczba uczni闚 i oddzia堯w tylko od 1967 roku, poniewa wcze郾iejsze dokumenty zawieraj帷e takie informacje zagin窸y. Z wykazu wynika jednoznacznie, 瞠 w roku szkolnym 2001/02 zwi瘯szy豉 si znacznie ilo嗆 uczni闚 omawianej plac闚ki. Zosta這 to spowodowane przy陰czeniem do mi這szyckiej szko造 plac闚ki z Jelcza - Laskowic, w wyniku czego badana szko豉 posiada aktualnie punkt filialny.

Spis tre軼i

2. Wyniki nauczania

Ocena spe軟ia przede wszystkim rol diagnostyczn. Programy nauczania wyznaczaj cele poszczeg鏊nych przedmiot闚 (...). Ucze musi przyswoi sobie okre郵one programami tre軼i nauczania, zrozumie je, stosowa w r騜nych 獞iczeniach i w 篡ciu praktycznym (...). Nauczyciel, sprawdzaj帷 w ci庵u roku post瘼y ucznia, zwracaj帷 uwag na realizacj szczeg馧owych zada i na tej podstawie wydaje ocen poszczeg鏊nym uczniom czy zespo這m. Umo磧iwia to mu wprowadzenie pewnej korekty do procesu nauczania je郵i wyniki nauczania w pewnej dziedzinie oka膨 si niewystarczaj帷e, ale r闚nie udzielenie niekt鏎ym uczniom wskaz闚ek dotycz帷ych usuni璚ia luk i b喚d闚 w opanowanej wiedzy. Takie sprawdzanie jest potrzebne do嗆 cz瘰to, by nie dopu軼i do utrwalania si b喚du i przekszta販ania si 幢e przyswojonych umiej皻no軼i w nawyki.3

Tabela nr 2

Wykaz ocen wystawionych na koniec roku szkolnego w latach 1967 - 1990

Rok szkolny

Ocena b. dobra

Ocena dobra

Ocena dostateczna

Ocena niedostateczna

1967/68

570

375

452

7

1968/69

589

470

358

5

1969/70

480

548

311

5

1970/71

497

515

325

6

1971/72

465

546

310

4

1972/73

476

499

387

5

1973/74

512

408

384

4

174/75

508

426

365

4

1975/76

478

516

315

3

1976/77

524

487

314

4

1977/78

489

541

302

3

1978/79

512

478

302

3

1979/80

524

456

316

2

1980/81

478

516

325

2

1981/82

472

548

362

2

1982/83

399

609

368

3

1983/84

421

587

324

2

1984/85

509

387

485

1

1985/86

478

471

436

1

1986/87

457

505

317

2

1987/88

488

525

365

1

1988/89

474

506

326

1

1989/90

561

502

289

1

毒鏚這: Arkusze ocen z lat 1967 - 1990

W powy窺zej tabeli przedstawiona jest liczba uczni闚 i oddzia堯w tylko od 1967 roku, poniewa wcze郾iejsze dokumenty zagin窸y. Ze wzgl璠u na zmiany w systemie oceniania w roku 1990 (rozszerzenie skali oceniania z czterostopniowej do sze軼iostopniowej) wykaz ocen wystawionych na koniec ka盥ego roku szkolnego przedstawi豉m w dw鏂h oddzielnych tabelach. Pierwsza tabela obejmuje lata 1967 - 1990 a druga okres 1990 - 2002, kiedy obowi您ywa豉 ju sze軼iostopniowa skala oceniania.

Tabela nr 3

Wykaz ocen wystawionych na koniec roku szkolnego w latach 1990 - 2002

Rok szkolny

Ocena celuj帷a

Ocena b. dobra

Ocena dobra

Ocena dostat.

Ocena dopuszcz.

Ocena niedostat.

1990/91

66

423

360

210

68

2

1991/92

72

411

397

265

72

1

1992/93

92

398

421

189

80

3

1993/94

89

352

435

211

76

1

1994/95

112

408

324

176

75

5

1995/96

98

458

372

182

68

0

1996/97

95

372

425

183

81

2

1997/98

80

473

305

241

65

4

1998/99

181

511

343

224

70

0

1999/00

131

307

497

148

42

0

2000/01

90

278

220

154

75

5

2001/02

163

627

559

419

222

4

毒鏚這: Arkusze ocen z lat 1990 - 2002.

W omawianej plac闚ce oceny uczni闚 s bardzo zr騜nicowane, spowodowane jest to niejednolitym stopniem zdolno軼i wychowank闚. W klasach pocz徠kowych w 1999 roku zosta豉 wprowadzona ocena opisowa, kt鏎a jest mniej stresuj帷a dla najm這dszych uczni闚. W wy窺zych klasach przewa瘸j oceny bardzo dobre i dobre, nast瘼nie oceny dostateczne i dopuszczaj帷e. Du瘸 ilo嗆 jest tak瞠 ocen celuj帷ych, a najmniejsza ocen niedostatecznych. Wszyscy nauczyciele z mi這szyckiej szko造 staraj si ocenia uczni闚 jak najbardziej obiektywnie i sprawiedliwie. Uczniowie jak i rodzice informowani s o przewidywanych stopniach niedostatecznych okresowych lub rocznych z poszczeg鏊nych przedmiot闚 do 15. grudnia i 15. maja ka盥ego roku szkolnego.
Uczniowie o uzyskanych stopniach okresowych lub rocznych informowani s na tydzie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

Spis tre軼i

Organizacje uczniowskie

Za organizacje uczniowskie nale篡 uzna te spo鈔鏚 dzieci璚ych i m這dzie穎wych zrzesze, kt鏎e powo逝je si na terenie okre郵onych szk馧. Pierwszymi s organizacje wy陰cznie szkolne, to znaczy takie, kt鏎e zak豉dane s przez spo貫czno嗆 szko造 i podlegaj wy陰cznie tej spo貫czno軼i. Drugi rodzaj to organizacje w stosunku do szko造 zewn皻rzne, powo造wane przez organizacje o zasi璕u og鏊nospo貫cznym, przez nie kierowane i kontrolowane.4

Jedyn w pe軟i szkoln organizacj uczniowsk jest w豉軼iwie samorz康 uczniowski. Jest on zorganizowany w formie rad i sekcji klasowych oraz rad i sekcji og鏊noszkolnych.

Piecz nad samorz康em sprawuje wyznaczony nauczyciel.5 W omawianej szkole aktualnie jest nim Dorota Banasiak. Rad Samorz康u Uczniowskiego klas IV VI stanowi dziesi璚ioosobowy zarz康, wybierany w wyborach powszechnych, bezpo鈔ednich i tajnych, oraz przewodnicz帷ych tr鎩ek klasowych. Kadencja trwa jeden rok. Wyboru opiekuna Samorz康u Uczniowskiego dokonuj r闚nie uczniowie. Zasady wybor闚 zawarte s w regulaminie samorz康u. Organizacja ta poprzez swoje sekcje organizuje wsp馧zawodnictwo w nauce, konkurs na najwy窺z 鈔edni ocen, konkursy wiedzy, imprezy okoliczno軼iowe i sportowo - rekreacyjne, dyskoteki dla uczni闚 szko造, prace porz康kowe, opiek nad grobem "Nieznanych Nazwisk".6
SU wsp馧decyduje w przyznawaniu pomocy materialnej uczniom, rozstrzyga spory mi璠zy uczniami, prowadzi kronik szko造 i apele, informuje dyrektora szko造, za po鈔ednictwem swojego opiekuna, o zaistnia造m konflikcie pomi璠zy uczniami i nauczycielem, dysponuje w porozumieniu z opiekunem funduszami b璠帷ymi w posiadaniu samorz康u, czuwa nad respektowaniem praw uczni闚. Opr鏂z tego do kompetencji Samorz康u Uczniowskiego zalicza si:

reprezentowanie interes闚 uczni闚 w zakresie: oceniania, klasyfikowania, promowania, form i metod sprawdzania wiedzy i umiej皻no軼i,

przedstawianie propozycji do planu pracy szko造,

zg豉szanie uczni闚 do wyr騜nie i nagr鏚,
wyra瘸nie opinii dotycz帷ych problem闚 uczni闚.

Dyrektor szko造 ma prawo zawiesi lub uchyli uchwa喚 lub inne postanowienie samorz康u, je瞠li s one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi.7

Ju od pocz徠kowych lat istnienia plac闚ki w szkole dzia豉造 r騜ne organizacje uczniowskie kierowane przez organizacje og鏊nokrajowe. Niekt鏎e dzia豉j do dnia dzisiejszego, pozosta貫 z r騜nych przyczyn zosta造 rozwi您ane. Do najwa積iejszych nale膨 dru篡ny i szczepy ZHP, Sp馧dzielnia Uczniowska, Szkolne Ko這 Przyja幡i Polsko -Radzieckiej, Szkolna Kasa Oszcz璠no軼i, Szkolne Ko這 Ligi Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzy a przy nim Klub Wiewi鏎ka oraz Zuchy. Wiele z wymienionych organizacji, pracowa豉 systematycznie i rzetelnie co da這 bardzo wiele poszczeg鏊nym uczniom i ca貫j szkole. Dzia豉lno嗆 organizacji uczniowskich odbywa豉 si w typowych dla okre郵onej organizacji formie. Najcz窷ciej by造 to zebrania, spotkania, zbi鏎ki, kursy, apele, r騜nego rodzaju akcje, wycieczki. Ka盥a z organizacji spe軟ia豉 r騜ne funkcje i musia豉 wywi您ywa si ze swoich obowi您k闚. I tak naprzyk豉d ZHP corocznie, z okazji rocznicy wybuchu II wojny 鈍iatowej, przygotowywa這 kr鏒ki apel przy grobie "Nieznanych Nazwisk", przygotowania do obchod闚 r騜nych uroczysto軼i np. 100 -rocznica urodzin Lenina, prowadzili akcj zimow dokarmiania zwierz徠, brali udzia w pochodach l - majowych a tak瞠 w r騜nego rodzaju konkursach (po瘸rniczy, znajomo嗆 przepis闚 i znak闚 drogowych). Do wa積ych zada harcerzy nale瘸這 robienie pomocy naukowych. Pomimo i szko豉 nie posiada豉 harc闚ki organizacja ta dzia豉豉 bardzo pr篹nie i znakomicie si rozwija豉. Opiekunami byli mi璠zy innymi Marianna Kogut i Roman Cio趾owski.8

Sp馧dzielnia Uczniowska powsta豉 w 1968 roku, opiekunem by豉 Helena Ludwin.9
Cz這nkowie tej organizacji brali udzia w pracach spo貫cznych, organizowali pomoc kole瞠雟k s豉bszym w nauce, uczennice klas starszych prowadzi造 sklepik szkolny, ze wzgl璠u na dobre zaopatrzenie w artyku造 pi鄉ienne i s這dycze, by on dla wszystkich bardzo praktyczny. 1971 roku jego dzia豉lno嗆 zostaje zawieszona, poniewa pomieszczenie, w kt鏎ym funkcjonowa zosta這 zamienione na kot這wni.

wiadomo軼i o ludziach z r騜nych region闚 Zwi您ku Radzieckiego, pog喚bianie wiadomo軼i o wybitnych osi庵ni璚iach ZSRR, nauka piosenek i wierszy radzieckich autor闚. Cz這nkowie KPPR przygotowywali pomoce naukowe potrzebne do nauki j瞛yka rosyjskiego, gazetki okoliczno軼iowe, brali udzia w konkursie zwi您anym z 篡ciem i dzia豉lno軼i W. Lenina w setn rocznic jego urodzin. Do ich zada nale瘸這 przygotowywanie akademii z okazji Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pa寮ziernikowej. Na organizowanych spotkaniach cz這nk闚 odbywa這 si czytanie prasy radzieckiej. Przez wielu uczni闚 prowadzona by豉 korespondencja indywidualna z r闚ie郾ikami ze Zwi您ku Radzieckiego.10

Na terenie szko造 dzia豉豉 r闚nie Szkolna Kasa Oszcz璠no軼i. Opiekunem by豉 Krystyna Gabryluk. Obejmowa豉 ona 70% uczni闚. Szko豉 corocznie bra豉 udzia w konkursie organizowanym przez Bank Sp馧dzielczy w Jelczu - Laskowicach. Cz窷 uczni闚 pod koniec roku szkolnego wyp豉ca豉 pieni康ze przeznaczaj帷 na letni wypoczynek lub zakup sprz皻u sportowego.

Kolejna organizacja to Liga Ochrony Przyrody, kt鏎a dzia豉 do dnia dzisiejszego. Jednym z pierwszych jej opiekun闚 by Roman Cio趾owski, w dalszych latach Aleksander Mitek, aktualnie Dorota Banasiak. LOP rozwija豉 ide ochrony przyrody m.in. prowadz帷 gazetk 軼ienn na tematy przyrodnicze, przeprowadza豉 konkursy o ro郵inach, o zwierz皻ach i o zapobieganiu degradacji 鈔odowiska.12

Nast瘼n organizacj dzia豉j帷 na terenie szko造 by Polski Czerwony Krzy i Klub Wiewi鏎ka. Opiekunem by豉 Helena Ludwi. PCK powo豉這 Komisj Porz康kow, kt鏎ej zadaniem by這 sprawdzanie czysto軼i uczni闚 i klas. Cz這nkowie ko豉 pod kierunkiem opiekuna zorganizowali k帷ik PCK gdzie umieszczano aktualne has豉 i okoliczno軼iowe gazetki, prowadzony by tak瞠 k帷ik czysto軼i, zorganizowano zbi鏎k funduszy na zakup lek闚 do apteczki szkolnej, zbi鏎k pieni篹n na Centrum Zdrowia Dziecka. Przeprowadzano szkolenia sanitarne cz這nk闚 PCK. Stworzono posterunek sanitarny czynny przez ca造 dzie nauki w szkole, kt鏎y udziela pomocy w wypadkach drobnych skalecze i b鏊闚. Organizacja ta w ramach swojej dzia豉lno軼i podj窸a si takich spraw jak: dopilnowanie dy簑r闚 w klasach, podczas przerw na korytarzach i podw鏎ku szkolnym, kontrolowanie higieny osobistej uczni闚 ( r璚e ,paznokcie, ko軟ierzyki, r璚zniki osobiste, chusteczki, obuwie zmienne).13

Zuchy by造 organizacj, kt鏎a zrzesza豉 najm這dszych uczni闚. Opiekunem tego zrzeszenia by豉 Helena Ludwi. Do ich zada nale瘸這 m.in. opieka nad grobem poleg造ch 穎軟ierzy. W okresie jesiennym organizowali zbi鏎k 穎喚dzi celem spieni篹enia ich, a pieni康ze wysy豉no do Towarzystwa Opieki nad Zwierz皻ami. Zuchy bra造 udzia w pochodzie l- majowym.14

Wszystkie wy瞠j wymienione organizacje maj bardzo du瞠 znaczenie dla rozwoju uczni闚. Spe軟iaj funkcje wychowawcze oraz opieku鎍ze. Niekt鏎e z nich by造 wyj徠kowo predysponowane do podejmowania tego rodzaju dzia豉lno軼i. Nale瘸造 do nich przede wszystkim PCK i ZHP. Organizacje te mia造 bardzo bogate tradycje dzia豉lno軼i opieku鎍zej i to zar闚no w pracy ukierunkowanej na szko喚, jak i na 鈔odowisko spo貫czne.15

Uczniowie mi這szyckiej szko造 mog korzysta z zaj耩 pozalekcyjnych. S to ko豉 przedmiotowe, sportowe i muzyczne. Poni窺zy wykaz przedstawia funkcjonuj帷e aktualnie ko豉 zainteresowa.

klub 4H - Bogus豉wa Koz這wska k馧ko taneczne - Marta Motysek

gimnastyka korekcyjna - Dariusz B豉szczyk

Szkolne Ko這 Sportowe - Dariusz B豉szczyk

k馧ko historyczne - Agata Skierska

k馧ko matematyczne - El瘺ieta W鎩cik

k馧ko historyczne - Agata Skierska

k馧ko matematyczne - El瘺ieta W鎩cik

k馧ko informatyczne - El瘺ieta W鎩cik

Du篡 nacisk k豉dzie si na rozw鎩 turystyki rowerowej i autokarowej. Organizuje si wycieczki jednodniowe po najbli窺zej okolicy, dla uczni闚 klas starszych wyjazdy kilkudniowe. Du膨 popularno軼i ciesz si wycieczki rowerowe, kt鏎e ko鎍z si pieczeniem kie豚asek na ognisku lub pocz瘰tunkiem w domu rodzinnym jednego z uczni闚.16

Spis tre軼i

Absolwenci

Tabela nr 4

Liczba absolwent闚 Publicznej Szko造 Podstawowej w Mi這szycach w latach 1968 - 2002

Rok szkolny.

Liczba uczni闚.

Liczba absolwent闚.

1967/68

220

42

1968/69

257

40

1969/70

176

38

1970/71

231

35

1971/72

212

35

1972/73

250

40

1973/74

189

35

1974/75

176

35

1975/76

160

30

1976/77

154

32

1977/78

155

18

1978/79

132

22

1979/80

119

21

1980/81

116

11

1981/82

117

21

1982/83

113

21

1983/84

113

20

1984/85

102

21

1985/86

97

19

1986/87

98

16

1987/88

68

Tylko kl. I, II, III.

1988/89

102

28

1989/90

98

30

1990/91

94

29

1991/92

99

15

1992/93

122

15

1993/94

148

15

1994/95

143

28

1995/96

151

19

1996/97

149

17

1997/98

152

21

1998/99

148

18

1999/2000

133

20

2000/01

100

17

2001/02

353

71

毒鏚這: Projekty organizacyjne Publicznej Szko造 Podstawowej w Mi這szycach z lat 1968 - 2002 i z wyj徠kiem roku szkolnego 1987/88 uko鎍zy這 j 57 rocznik闚 absolwent闚. Mimo 瞠 nie prowadzi si szczeg馧owej dokumentacji o by造ch uczniach to jednak z uwagi na pokoleniowy charakter szko造 (jej lokalny zasi璕 ) wielu absolwent闚 posy豉 tam swoje dzieci. Niekt鏎zy pracownicy szko造 nale膨 do by造ch uczni闚 omawianej plac闚ki. Wiadomo r闚nie, 瞠 prawie wszyscy absolwenci kontynuuj nauk w szko豉ch ponadpodstawowych - gimnazjum, zawodowych lub liceach.


Przypisy do rozdzia逝 III

 1. Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z p騧. zm., AS
 2. Statut szko造, punkt 7, s. 11
 3. Ludwig Bandur, Ocena szkolna, W: Wojciech Pomyka這 (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa, 1997, s.466
 4. Jerzy Materne, Opieku鎍ze funkcje szko造, Warszawa, 1988, s. 122
 5. Tam瞠, s. 122
 6. Wywiad z opiekunem Samorz康u Uczniowskiego Dorot Banasiak.
 7. Statut szko造, punkt 9, s.4
 8. Wywiad z by陰 nauczycielk szko造 i opiekunk ZHP Mariann Kogut
 9. Wywiad z by陰 nauczycielk szko造 i opiekunk Sp馧dzielni Uczniowskiej
 10. Wywiad z by陰 nauczycielk szko造 i opiekunk Szklonego Ko豉 Przyja幡i Polsko- Radzieckiej
 11. Wywiad z opiekunem Szkolnej Kasy Oszcz璠no軼i Krystyn Gabryluk
 12. Wywiad z opiekunem Ligi Ochrony Przyrody Dorot Banasiak
 13. Wywiad z by陰 nauczycielk szko造 i opiekunem PCK Helen Ludwi
 14. Wywiad z by豉 nauczycielk szko造 i opiekunem Zuch闚 Helen Ludwin
 15. Jerzy Materne, op. cit, s.123
 16. Wywiad z wicedyrektorem szko造 El瘺iet W鎩cik

Spis tre軼i

Rozmiar: 1878 bajt闚

Napisz do mnie

Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 04.10.2003r.