Rozmiar: 8207 bajt闚


SPIS TRE列I (cz.3/3)


Rozdzia IV
Kadra nauczycielska

Rozdzia V
Wsp馧praca szko造 ze鈔odowiskiem

Zako鎍zenie

Rozmiar: 8207 bajt闚


1. Dyrektorzy szko造

Do kompetencji dyrektora szko造 nale篡: kierowanie bie膨c dzia豉lno軼i dydaktyczno - wychowawcz i opieku鎍z szko造, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad dzia豉lno軼i nauczycieli i wychowawc闚, przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, realizacja uchwa造 rady pedagogicznej, je瞠li s zgodne z prawem o鈍iatowym; niezgodne za wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadz帷y, jest kierownikiem zak豉du pracy, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracownik闚 niepedagogicznych zgodnie z odr瑿nymi przepisami, przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szko造, dysponuje 鈔odkami finansowymi, opracowuje arkusz organizacyjny, dba o powierzone mienie, wydaje polecenia s逝瘺owe, dokonuje oceny pracy nauczyciela, mianuje nauczycieli, realizuje pozosta貫 zadania wynikaj帷e z ustawy "Karta Nauczyciela", kontroluje spe軟ianie obowi您ku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizacj obowi您ku szkolnego poza szko陰 i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, reprezentuje szko喚 na zewn徠rz, tworzy Rad Szko造 pierwszej kadencji, wsp馧pracuje z Rad Rodzic闚, Rad Pedagogiczn i Samorz康em Uczniowskim, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomi璠zy organami, przestrzega postanowie statutu w sprawie rodzaju nagr鏚 i kar stosowanych wobec uczni闚, podejmuje decyzje o zawieszeniu zaj耩 lekcyjnych z zachowaniem warunk闚 okre郵onych odr瑿nymi przepisami, prowadzi dokumentacj pedagogiczn zgodnie z odr瑿nymi przepisami.1

Pierwszym dyrektorem omawianej plac闚ki by豉 Janina Nied德iedzka nominowana w 1973 roku ze stanowiska kierownika.2
Nie bacz帷 na ci庵貫 trudno軼i zwi您ane z brakiem odpowiednich warunk闚 do nauki, nisk p豉c oraz brak podr璚znik闚, jako dyrektorka, a zarazem nauczycielka stara豉 si dobrze uczy a zw豉szcza wychowywa. Janina Nied德iedzka funkcj t pe軟i豉 przez 14 lat.

Drugim dyrektorem szko造 zosta豉 Marianna Kogut, nominowana na t funkcj w 1987 roku. Chocia pe軟i豉 t funkcj tylko przez jeden rok, ona tak瞠 stara豉 si jak najlepiej wywi您ywa si z obowi您k闚 dyrektora szko造.

W 1988 roku na stanowisko dyrektora szko造 zostaje powo豉ny Aleksander Mitek. Pe軟i on t funkcj do dnia dzisiejszego, czyli ju trzeci kadencj. Obecny dyrektor ze wzgl璠u na warunki i czas w jakich szko豉 funkcjonuje ma bardzo trudne zadanie do spe軟ienia. W czasach gdy na o鈍iat brakuje pieni璠zy, dyrektor stara si, aby szko豉 funkcjonowa豉 na wysokim poziomie dydaktycznym jak i opieku鎍zo - wychowawczym. W ostatnim czasie nast徙i rozw鎩 pracowni komputerowej, szko豉 posiada pod陰czenie do sieci internetowej. Jednym z za這瞠 pracy dyrektora jest osi庵ni璚ie wysokiej jako軼i pracy dydaktycznej szko造, aby ka盥y ucze osi庵n掖 sukces i rozwija nauk na odpowiednim poziomie gimnazjum i szko造 鈔edniej.

Dyrektor szko造 wraz z pedagogiem szkolnym stworzyli w omawianej plac闚ce odpowiednie warunki do nauczania integracyjnego. Celem tego jest ograniczenie nauczania indywidualnego. Ka盥e dziecko powinno mie kontakt z innymi uczniami. Dla dyrektora bardzo wa積a jest bliska wsp馧praca ze 鈔odowiskiem lokalnym. Has貫m przewodnim prowadz帷ym szko喚 jest: "Szko豉 moim domem, moja miejscowo嗆 moim podw鏎kiem". Na wniosek obecnego dyrektora biblioteka szkolna udost瘼nia ksi捫ki dla wszystkich mieszka鎍闚 miejscowo軼i, a zw豉szcza dla m這dzie篡 gimnazjalnej i szk馧 鈔ednich.3

Spis tre軼i

Charakterystyka zespo逝 nauczycielskiego

Nauczyciel obowi您any jest rzetelnie realizowa zadania zwi您anie z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko造: dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z; wspiera ka盥ego ucznia w rozwoju oraz d捫y do pe軟i w豉snego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowi您any jest kszta販i i wychowywa m這dzie w umi這waniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno軼i sumienia i szacunku dla ka盥ego cz這wieka; dba o kszta速owanie u uczni闚 postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide demokracji, pokoju i przyja幡i mi璠zy lud幟i r騜nych narod闚, ras i 鈍iatopogl康闚.4

Do podstawowych zada i obowi您k闚 nauczycieli nale膨:

Prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opieku鎍zej, zgodnie z wymogami okre郵onymi w programie nauczania i planach nauczania. Rozk豉d nauczania zatwierdza Dyrektor Szko造.

Czuwanie nad bezpiecze雟twem i zdrowiem uczni闚.

Dba這嗆 o mienie szko造.

Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczni闚, ich zdolno軼i i zainteresowa.

Udzielanie pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczni闚.

6. Wsp馧praca z rodzicami uczni闚 w zakresie zada i zamierze pracy dydaktyczno -
wychowawczej, znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych klasyfikowania, oceniania

i promowania, udzielania informacji na temat dziecka, jego post瘼闚 i przyczyn
trudno軼i.

Bezstronno嗆 i obiektywizm w ocenie uczni闚, oraz sprawiedliwe traktowanie
wszystkich uczni闚.

Doskonalenie umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej.

Prowadzenie i podejmowanie innych zaj耩 dydaktyczno wychowawczych
i organizacyjnych zleconych przez dyrektora szko造.
5

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli prawie wszyscy nauczyciele pracuj帷y w omawianej plac闚ce posiadaj wy窺ze wykszta販enie i stopie nauczyciela mianowanego. W obecnej chwili 瘸den nauczyciel nie posiada stopnia nauczyciela dyplomowanego. Wi瘯szo嗆 pracownik闚 dydaktycznych posiada sta pracy powy瞠j dziesi璚iu lat.

Spis tre軼i

Funkcjonowanie rady pedagogicznej

W procesie funkcjonowania i rozwoju ka盥ej instytucji o鈍iatowo - wychowawczej szczeg鏊nie wa積 rol spe軟ia rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna istnieje w szko豉ch (plac闚kach) zatrudniaj帷ych co najmniej trzech nauczycieli. W plac闚kach filialnych (o ni窺zym stopniu organizacyjnym ) nauczyciele s cz這nkami rady pedagogicznej szko造, kt鏎ej jest organizacyjnie podporz康kowana szko豉 filialna. Rada pedagogiczna, maj帷 w豉sn osobowo嗆 prawn, jest podstawowym sta造m organem wewn皻rznym szko造 (innej plac闚ki o鈍iatowo wychowawczej), utworzonym dla usprawnienia jej funkcjonowania w zakresie zada statutowych: kszta販enia, wychowania i opieki. W ramach formalnie ustalonego zakresu kompetencji i obowi您k闚 rada inspiruje, analizuje, rozwa瘸, planuje, opiniuje, rozstrzyga, decyduje, zatwierdza, organizuje, koryguje, ocenia, wnioskuje i opracowuje formy i sposoby skuteczniejszej realizacji podstawowych i regulacyjnych szko造.6

Rada Pedagogiczna Publicznej Szko造 Podstawowej w Mi這szycach jest kolegialnym organem szko造 w zakresie zada dotycz帷ych kszta販enia, wychowania i opieki. W sk豉d rady wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia豉lno軼i.

Kompetencje rady pedagogicznej:

zatwierdza plan pracy szko造,

zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczni闚,

podejmuje uchwa造 w sprawie innowacji i ekspert闚 pedagogicznych,

ustala organizacj doskonalenia zawodowego nauczycieli,

deleguje dw鏂h przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

opiniuje tygodniowy podzia godzin,

opiniuje projekt planu finansowego,

opiniuje propozycje dyrektora szko造 w sprawach przydzia造 sta造ch prac i zaj耩,

powo逝je zespo造 dydaktyczno - wychowawcze,

opracowuje regulamin oceniania wiadomo軼i, umiej皻no軼i i zachowania uczni闚,

przygotowuje projekt zmian statutu,

rada mo瞠 wyst徙i z wnioskiem do organu prowadz帷ego szko喚 o odwo豉nie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora.7

Poni窺za tabela przedstawia ilo嗆 posiedze organizacyjnych i szkoleniowych.

Tabela nr 6

Liczba i rodzaj rad pedagogicznych odbywaj帷ych si w Szkole Podstawowej w Mi這szycach w latach 1958 - 2003

Rok szkolny

Rady pedag. organizacyjne

Rady pegag. szkoleniowe

1958/59

4

0

1959/60

4

0

1960/61

4

0

1961/62

4

1

1962/63

4

1

1963/64

4

1

1664/65

4

1

1965/66

4

1

1966/67

4

1

1967/68

4

2

1968/69

4

1

1969/70

4

1

1970/71

4

2

1971/72

4

2

1972/73

4

2

1973/74

4

1

1974/75

4

1

1975/76

4

1976/77

4

1977/78

4

1978/79

4

2

1979/80

4

1980/81

5

1981/82

6

1982/83

6

1

1983/84

5

2

1984/85

5

1

1985/86

6

1

1986/87

6

1

1987/88

5

2

1988/89

4

2

1989/90

5

2

1990/91

6

1

1991/92

6

1

1992/93

6

1

1993/94

5

2

1994/95

6

1

1995/96

6

1

1996/97

5

1

1997/98

6

2

1998/99

6

1

1999/2000

6

1

2000/01

5

2

2001/02

5

2

2002/03

5

2

毒鏚這: Protoko造 rady pedagogicznej z lat 1958/59.

Posiedzenia rady pedagogicznej zwo逝je si co najmniej cztery razy w roku szkolnym, s to rady organizacyjne, na kt鏎ych omawia si post瘼y i oceny uczni闚, trudno軼i wychowawcze oraz sprawy bie膨ce szko造. Podstawow form pracy RP s zebrania, narady, posiedzenia. Dodatkowo powo逝je si rady szkoleniowe wed逝g zainteresowa i potrzeb nauczycieli. Rada ta mo瞠 prowadzona by przez zaproszonych specjalist闚 oraz nauczycieli, kt鏎zy uko鎍zyli kursy i szkolenia z okre郵onego tematu. Z ka盥ej rady pedagogicznej jest sporz康zany protok馧, kt鏎y jest zatwierdzany i podpisywany przez jej cz這nk闚, kt鏎zy nast瘼nie s zobowi您ania do przestrzegania tajemnicy s逝瘺owej. Analizuj帷 protoko造 rad pedagogicznych, mo積a stwierdzi, 瞠 jej praca przebiega豉 zgodnie z przyj皻ym planem, wszystkie zaplanowane odbywaj si.


Przypisy do rozdzia逝 IV

 1. Statut szko造, rozdzia 3, punkt 2, s.3
 2. Protok馧 posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 07.03.1973. AS
 3. Wywiad z dyrektorem szko造 Aleksandrem Mitkiem
 4. Karta Nauczyciela, rozdzia 2, Obowi您ki nauczyciela, art.6
 5. Statut szko造, rozdzia 5, punkt l, s.8
 6. Tadeusz Kowalski, Rada Pedagogiczna, W: Wojciech Pomyka這 (red.), EncyklopediaPedagogiczna, Warszawa, 1997, s. 674
 7. Statut szko造, rozdzia 3, punkt 7, s.3
Spis tre軼i

ROZDZIA V
WSP茛PRACA SZKOΧ ZE 吐ODOWISKIEM

Og鏊na charakterystyka wsp馧dzia豉nia szko造 z rodzicami

Wsp馧dzia豉nie nauczycieli i rodzic闚 jest jednym z istotnych czynnik闚 prawid這wego funkcjonowania szko造 i rodziny. Warunkuje harmonijny rozw鎩 uczni闚. Wp造wa zar闚no na ich post瘼y w nauce, jak i zachowaniu. Daje r闚nie szans ci庵貫go doskonalenia si nauczycieli i rodzic闚 jako wychowawc闚 odpowiedzialnych za wielostronny rozw鎩 dzieci i m這dzie篡.(...). Nauczyciele i rodzice, kt鏎ych nie 陰cz g喚bsze wi瞛i rzeczowe, osobowe i ideowe, mog napotyka znaczne trudno軼i w podejmowaniu wsp馧pracy. W szczeg鏊nie trudnej sytuacji znajduj si nauczyciele, z kt鏎ych niemal ka盥y jest zobowi您any do wsp馧dzia豉nia co najmniej z kilkudziesi璚ioma rodzicami. Rodzice natomiast s na pewno w lepszym po這瞠niu, poniewa ich wsp馧praca ze szko陰 ogranicza si w zasadzie do kontakt闚 z wychowawc dziecka; rzadko obejmuje kilku innych nauczycieli danej szko造. 1

Bardzo cz瘰to dzieje si tak, 瞠 rodzice nie maj czasu ani si na kontakty ze szko陰. Rodzice nie potrafi i nie chc si w陰czy w 篡cie szko造. Wychowawcy klas nierzadko maj trudno軼i z wyborem tr鎩ki klasowej. Mimo tego rodzice s bardzo potrzebni w szkole, gdy razem z nauczycielami maj wsp鏊ny cel - wszystkim zale篡 im na wszechstronnym rozwoju dziecka. Rodzice nie mog czu si zwolnieni z odpowiedzialno軼i za opiek i wychowanie dziecka. To rodzice maj najwi瘯szy wp造w na przyswajane przez dzieci warto軼i, przekonania i zachowania. Rodzice bardzo cz瘰to s w stanie pom鏂 szkole w jej k這potach organizacyjnych. Opinia rodzic闚 o szkole mo瞠 by po篡teczn informacj i s逝篡 poprawie jako軼i pracy. Rodzice mog pomaga szkole swoj wiedz i umiej皻no軼iami.

Prawa i obowi您ki rodzic闚:

Rodzice i nauczyciele wsp馧dzia豉j ze sob w sprawach wychowania i kszta販enia dzieci.

Rodzice maj prawo do zrzeszania si w radzie rodzic闚, w radzie szko造 i w przedstawicielstwach klasowych (tr鎩ki rodzic闚).

Dyrektor zapoznaje przedstawicielstwo rodzic闚 z zadaniami i planami dydaktyczno - wychowawczymi szko造 oraz z przepisami prawnymi dotycz帷ymi szko造.

Rodzice maj prawo uzyskiwania w ka盥ym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, post瘼闚 w nauce.

Dyrektor mo瞠 zwo豉 zebranie rodzic闚 w celu przekazania wa積ych spraw dotycz帷ych uczni闚 i rodzic闚 oraz zasi璕ania opinii rodzic闚.

Rodzice maj prawo zwo造wa spotkania celem przedyskutowania wa積ych problem闚 szkolnych.

Wychowawca zapoznaje rodzic闚 uczni闚 swojej klasy z regulaminami szkolnymi a przede wszystkim z regulaminem oceniania, klasyfikowania, promowania i zachowania uczni闚 oraz przeprowadzania egzamin闚.

Rodzice maj prawo uzyskiwa informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kszta販enia dzieci.

Obowi您ki rodzic闚 regulowane s przepisami zawartymi w "Ustawie o systemie o鈍iaty".2

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mi這szycach dyrektor wraz z ca造m gronem pedagogicznym staraj si, aby wsp馧praca szko造 z rodzicami by豉 jak najlepsza. Rodzice aktywnie pomagali przy przygotowywaniu nowego budynku szkolnego do nauki. Wsp馧praca szko造 z rodzicami uk豉da si pomy郵nie. Nauczyciele mog liczy na pomoc rodzic闚 w opiece nad dzie熤i na wycieczkach, na organizowanych dyskotekach szkolnych. Rodzice posiadaj帷y prywatne warsztaty rzemie郵nicze, pozwalaj uczniom na ich zwiedzanie, celem poznania r騜nego rodzaju zawod闚. Rodzice staraj si organizowa dzieciom atrakcje takie jak np. kulig i spotkanie przy ognisku.3

Wsp馧dzia豉nie nauczycieli i rodzic闚 jest wsp鏊nym dzia豉niem dla osi庵ni璚ia dobra poszczeg鏊nych uczni闚, klas i ca貫j spo貫czno軼i szkolnej w procesie nauczania i wychowania. Wsp馧dzia豉nie to opiera si przede wszystkim podejmowanie r騜nych zada w imi wsp鏊nie uzgodnionych cel闚. Zalicza si do nich tak瞠 te dzia豉nia, kt鏎e wykonywane s tylko przez nauczycieli lub tylko przez rodzic闚, zgodnie z podj皻 przez nich decyzj w tej sprawie.4 W omawianej szkole rodzice staraj si jak najlepiej wsp馧pracowa z wychowawcami. Podejmuj si r騜norodnych zada, maj帷ych na celu jak najlepszy rozw鎩 wszystkich dzieci, nie tylko tych uzdolnionych, ale tak瞠 tych tzw. uczni闚 trudnych.

Naczelnym celem wsp馧dzia豉nie nauczycieli i rodzic闚 jest d捫enie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami, szczeg鏊nie tych kt鏎zy zaniedbuj si w obowi您kach szkolnych, nie uwa瘸j lub przeszkadzaj na lekcjach, s nadmiernie agresywni lub zahamowani. Innym celem wsp馧pracy nauczycieli i rodzic闚 jest lepsze poznanie przez nauczycieli i rodzic闚 poszczeg鏊nych uczni闚 w 鈔odowisku szkolnym, jak i domowym. Jest to konieczny warunek usprawnienia wszelkiej niemal dzia豉lno軼i wychowawczej. Sprzyjaj temu zw豉szcza te formy kontakt闚 nauczycieli i rodzic闚, podczas kt鏎ych istnieje mo磧iwo嗆 wymiany wzajemnych spostrze瞠 i uwag co do zachowania si uczni闚 w domu i szkole. Warto przypomnie, i niedostateczne poznanie uczni闚 prowadzi na og馧 do pope軟iania kardynalnych b喚d闚 wychowawczych, przede wszystkim do niedostrzegania lub bagatelizowania oczywistych powi您a mi璠zy post瘼owaniem doros造ch a niepo膨danymi sposobami zachowania si dzieci i m這dzie篡. Wielu rodzic闚 nie zdaje sobie z tego sprawy i upatruje g堯wne przyczyny niepowodze w nauce i zachowaniu swych dzieci w 鈔odowisku szkolnym. Niekt鏎zy nauczyciele natomiast s przekonani, 瞠 win za niedomagania uczni闚 ponosz przede wszystkim rodzice. Cz瘰te kontakty nauczycieli i rodzic闚 u豉twiaj ich wzajemne poznanie si i rozumienie; z czasem kontakty te zatracaj charakter cz瘰to formalny i przybieraj form spotka towarzyskich.5

W mi這szyckiej szkole ju od pocz徠k闚 istnienia plac闚ki zwracano du膨 uwag na wsp馧prac z rodzicami. W roku szkolnym 1957/58 闚czesna kierowniczka szko造 Krystyna Chodorowska k豉d豉 du篡 nacisk na to zagadnienie, gdy rodzice niejednokrotnie nie rozumieli w豉軼iwych d捫e nauczycieli, kt鏎e obejmowa造 przede wszystkim wychowanie i nauczanie uczni闚 w duchu patriotyzmu ludowego.6 W nast瘼nych latach ca造 czas starano si rozszerza t wsp馧prac poprzez: oddzia造wanie wychowawcze na rzecz 鈔odowiska, wsp鏊ne wykonywanie prac przez rodzic闚 i uczni闚, pedagogizacj rodzic闚 przeprowadzana na comiesi璚znych spotkaniach z rodzicami, wizyty indywidualne nauczyciela w domach uczni闚. Rezultatem wsp馧pracy szko造 ze 鈔odowiskiem by這 przekazanie na jej rzecz funduszy, dora幡 pomoc rodzic闚 przy budowie nowej szko造.

Przez ca造 okres istnienia plac闚ki by造 organizowane zaj璚ia z pedagogizacji rodzic闚 - jest ona dzia豉lno軼i zmierzaj帷 do sta貫go wzbogacania posiadanej przez rodzic闚 potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i m這dzie篡; dostarczanie rodzicom wiadomo軼i o celach, zadaniach, tre軼iach, metodach, 鈔odkach i uwarunkowaniach procesu wychowania, zachodz帷ego w rodzinie, w szkole, zak豉dzie wychowawczym, w r騜nych organizacjach, instytucjach pa雟twowych i spo貫cznych, ze szczeg鏊nym po這瞠niem nacisku na uzupe軟ienie ich wiedzy o wychowaniu dzieci w rodzinie (...); dzi瘯i pedagogizacji zatem, rodzice wzbogacaj swoj wiedz poprzez przyswajanie wybranych zagadnie z pedagogiki i takich nauk, jak: higiena, nauka o dziedziczno軼i (genetyka), psychologia rozwojowa i wychowawcza (socjologia, g堯wnie socjologia rodzinny), ekonomia, medycyna, etyka oraz prawo.6

W omawianej szkole konsekwentnie prowadzona pedagogizacja rodzic闚 wp造n窸a na lepsz wsp馧prac w relacji szko豉 - rodzice. Proces wychowawczy dzieci sta si bardziej sp鎩ny i konsekwentny. Wyst瘼y artystyczne m這dzie篡 dla rodzic闚 i mieszka鎍闚 wsi spowodowa造 wi瘯sze zainteresowanie rodzic闚 problemami szko造. Rodzice wyrazili zadowolenie z rozwoju artystycznego i emocjonalnego swoich dzieci. Rodzice zdeklarowali przekazanie 30 mln. z. z funduszu wiejskiego na budow nowej szko造.7

Systematyczna pedagogizacja i regularne kontakty z rodzicami stworzy造 p豉szczyzn lepszego zrozumienia i wsp馧pracy na polu wychowawczym. Rodzice przez ca造 okres trwania budowy nowej szko造 wykazywali zainteresowanie przebiegiem prac budowlanych. Wyst徙ili z wnioskiem o podwy窺zenie stopnia organizacyjnego szko造 w roku 1992/93 do VII - klasowej. Rodzice zdeklarowali si do pomocy przy budowie nowego budynku, a tak瞠 do odmalowania wszystkich pomieszcze w starym budynku w czynie spo貫cznym. Dyrektor podkre郵i dobr wsp馧prac z Rad So貫ck we wsi Mi這szyce, kt鏎a przekaza豉 w roku 1992 6 mln. z. na cele szko造.

Rodzice dzi瘯i pedagogizacji 豉twiej poddaj kontroli w豉sne zachowania, u鈍iadamiaj sobie pope軟iane b喚dy, dostrzegaj znaczenie okre郵onych form oddzia造wa wychowawczych. Poza tym udzia w prelekcjach lub konferencjach pog喚bia zainteresowania 鈍iatem prze篡 dzieci璚ych oraz mobilizuje do samodzielnego korzystania z literatury psychologicznej i pedagogicznej.9

Celem pedagogizacji jest udzielanie po鈔edniej, a tak瞠 bezpo鈔edniej pomocy rodzicom w ich dzia豉lno軼i wychowawczej. Poprzez r騜norodne informacje, porady, a nawet interwencje, pedagogizacja ma przyczyni si do sta貫go podnoszenia stopnia refleksyjno軼i rodzic闚 w ich dzia豉lno軼i wychowawczej. Pedagogizacja ma wi璚 doprowadzi w rezultacie do usprawnienia wychowawczej dzia豉lno軼i rodziny i jej og鏊nego w豉軼iwego funkcjonowania.

Spis tre軼i

Wsp馧praca z poradni psychologiczno - pedagogiczn

Zainteresowanie problematyk poradnictwa zaczyna wyst瘼owa w Polsce dopiero w pocz徠kach XX wieku. Jego instytucjonalne formy rozwijane by造 w trzech pionach: poradnictwa zawodowego, selekcji i poradnictwa wychowawczego.(...). Poradnictwo psychologiczno pedagogiczne jest podstawowym ogniwem systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w o鈍iacie, uzupe軟ianym na terenie szko造 przez psychologa i pedagoga szkolnego.11

Publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne, zwane dalej "poradniami", udzielaj dzieciom i m這dzie篡 pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kszta販enia i zawodu, a tak瞠 udzielaj rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zwi您anej z wychowaniem i kszta販eniem dzieci i m這dzie篡. Do zada poradni nale篡 w szczeg鏊no軼i:

nabywania i rozwiania umiej皻no軼i negocjacyjnego rozwi您ywania konflikt闚 i problem闚 oraz innych umiej皻no軼i z zakresu komunikacji spo貫cznej

Profilaktyka uzale積ie i innych problem闚 dzieci i m這dzie篡, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i m這dzie篡 z grup ryzyka

Terapia zaburze rozwojowych i zachowa dysfunkcyjnych

Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny

Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kszta販enia, zawodu i planowania kariery zawodowej

Prowadzenie edukacji prozdrowotnej w鈔鏚 uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych mo磧iwo軼i oraz mocnych stron uczni闚.12

Do zada poradni nale篡 r闚nie opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi, w celu optymalizacji ich rozwoju. Orzeczenia poradniane s podstaw wcze郾iejszego podejmowania nauki szkolnej przez dzieci o przyspieszonym rozwoju, promowania 鈔鏚rocznego, kwalifikowania uczni闚 uzdolnionych do szk馧 lub klas profilowanych. Przy niekt鏎ych poradniach dzia豉j punkty konsultacyjne dla dzieci uzdolnionych. Poza diagnoz organizuj one r騜nego rodzaju spotkania dzieci i m這dzie篡 z tw鏎cami, zaj璚ia komputerowe, zaj璚ia stymuluj帷e w zakresie rozwi您ywania problem闚, z wykorzystaniem grupowych technik my郵enia tw鏎czego. Nauczyciele uzdolnionej m這dzie篡 mog si tam zapozna z zasadami pracy z dzieckiem wyr騜niaj帷ym si szybkim tempem dzia豉nia, wiadomo軼iami i potrzebami poznawczymi.13

Tabela nr 7

Wsp馧praca Publicznej Szko造 Podstawowej w Mi這szycach z poradni psychologiczno -pedagogiczn.

Rok szkolny

Liczba uczni闚

Liczba uczni闚 korzystaj帷ych z poradni

Procent uczni闚 korzystaj帷ych z poradni

1996/97

149

13

8,7%

1997/98

152

15

9,9%

1998/99

148

34

23,0%

1999/2000

133

33

24,8%

2000/01

100

35

35,0%

2001/02

353

85

24,0%

毒鏚這: Rejestracja i ksi璕a dzieci przebadanych i udzielonych form pomocy - Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Jelczu - Laskowicach.

Wsp馧praca omawianej szko造 z poradni uk豉da si bardzo dobrze. Uczniowie korzystaj z poradni w miar potrzeb. Z danych zawartych w tabeli wynika, 瞠 liczba dzieci w ka盥ym nast瘼nym roku szkolnym zwi瘯sza si. Stan taki podyktowany jest coraz wi瘯sz liczb uczni闚 potrzebuj帷ych r騜nego rodzaju pomocy oraz zwi瘯szeniem si liczby uczni闚 ucz瘰zczaj帷ych do danej plac闚ki. Dane dotycz帷e liczby dzieci korzystaj帷ych z poradni w latach wcze郾iejszych zagin窸y. Wsp馧praca szko造 z poradni opiera si tak瞠 na indywidualnej terapii specjalist闚 z uczniami potrzebuj帷ymi dodatkowej pracy wyr闚nawczej. Od pocz徠ku istnienia poradni w Jelczu - Laskowicach do roku 1999 uczniowie, kt鏎zy korzystali z konsultacji ze specjalistami byli tam kierowani przez wychowawc. Na podstawie obserwacji pedagogicznych, nauczyciel ustala, kt鏎y ucze potrzebuje profesjonalnej pomocy specjalisty. Od 2000 roku rodzic ustala, kt鏎y ucze potrzebuje profesjonalnej pomocy specjalisty. Od 2000 roku rodzice sami decyduj o potrzebie przebadania dziecka przez eksperta (pedagoga, psychologa, logoped).

Spis tre軼i

Przypisy do rozdzia逝 V

 1. Mieczys豉w υbocki, Wsp馧dzia豉nie nauczycieli i rodzic闚 w procesie wychowania, Warszawa, 1985, s.7 - 8

 2. Statut szko造, VI, punkt 30, s. 11

 3. Protok馧 posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 25.02.1994, s. 61 - 62, AS

 4. Mieczys豉w υbocki, op. cit., s. 16 - 17

 5. Tam瞠, 18-19

 6. Protok馧 posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 15.09.1957. AS

 7. Stanis豉w Kawula, Pedagogizacja rodzic闚, W: Wojciech Pomyka這 (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, 1997, s.581
 8. Protok馧 posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 20.06.1991, s. 172, AS

 9. Protok馧 posiedzenia rady pedagogicznej z dnia 26.06.1992, s.45, AS

 10. Mieczys豉w υbocki, op. cit., s.98

 11. Stanis豉w Kawula, op. cit., 581

 12. Wojciech Brejnak, Poradnie wychowawczo - zawodowe, W: Wojciech
  Pomyka這(red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, 1997, s.609

 13. Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczeg馧owych zasad dzia豉nia publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni Dz.U. nr 13, pozycja l i 2

 14. Wojciech Brejnak, op. cit., s.609

Spis tre軼i

ZAKO哸ZENIE

W niniejszej pracy przedstawi豉m histori Szko造 Podstawowej w Mi這szycach. Prac pisa豉m przede wszystkim w oparciu o 廝鏚豉 archiwalne, poniewa jest to pierwsza monografia Szko造 Podstawowej w Mi這szycach. Celem mojej pracy by這 opracowanie systematycznego obrazu dzia豉lno軼i szko造 na przestrzeni lat 1945 - 2003. Analiza funkcjonowania plac闚ki w tym okresie pozwoli豉 mi na wy這nienie pewnych charakterystycznych moment闚 jej dzia豉lno軼i. Uczniowie rzadko zdaj sobie spraw, 瞠 szko豉, do kt鏎ej ucz瘰zczaj, ma tak bogat histori.

Generalnie mo積a stwierdzi, 瞠 SP w Mi這szycach spe軟ia bardzo wa積 rol w nauczaniu i wychowaniu. Bardzo trudnym okresem okaza造 si pierwsze lata powojenne. Wysi貫k pierwszych nauczycieli zosta doceniony dopiero po wielu latach. Z perspektywy czasu wida, 瞠 plac闚ka spe軟ia豉 i spe軟ia swoje funkcje stopniowo je wzbogacaj帷. Powy窺ze elementy powodowa造 rozw鎩 samo鈍iadomo軼i uczni闚 i mieszka鎍闚 terenu, utrwalanie tradycji i aktywizacj dzieci i m這dzie篡 oraz 鈔odowiska lokalnego je郵i chodzi o praktyczn pomoc szkole i uczestnictwo w jej 篡ciu. Dodatkowymi czynnikami umo磧iwiaj帷ymi rozw鎩 plac闚ki by這 systematyczne poszerzanie bazy lokalowej oraz zaopatrzenie plac闚ki w sprz皻 i 鈔odki dydaktyczne. Czynniki te umo磧iwia造 podwy窺zenie poziomu i wynik闚 pracy dydaktycznej .Zebrane materia造 wskazuj, 瞠 mimo r騜norodnych problem闚 z jakimi boryka豉 si szko豉, by這 te du穎 czynnik闚, kt鏎e powodowa造, 瞠 jej rozw鎩 przebiega do嗆 sprawnie. Dobrym wynikom sprzyja豉 tak瞠 stabilizacja kadry nauczycielskiej. Wi瘯szo嗆 zespo逝 pedagogicznego pracuje w szkole niezmiennie. Wprowadzenie reformy o鈍iaty, a co za tym idzie, r闚nie zmiany w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni闚, wprowadzenie oceny opisowej w kasach m這dszych, rozszerzenie skali ocen z cztero na sze軼iostopniow przyczyni造 si do wzrostu efekt闚 pracy dydaktycznej w szkole.

W obecnym czasie, w momencie ni簑 demograficznego, a tak瞠 k這pot闚 finansowych, z kt鏎ymi boryka si niemal瞠 ka盥a plac闚ka, nale篡 wspiera takie ma貫 plac闚ki jak jest mi這szycka szko豉. Argumenty jakie przemawiaj za utrzymaniem plac闚ki to:

ma豉 liczba uczni闚, nauczyciel mo瞠 dotrze indywidualnie do ka盥ego dziecka, w ma貫j szkole ucze nie jest anonimowy, nauczyciel zna ucznia i jego sytuacj rodzinn,

- brak wi瘯szych problem闚 wychowawczych, lepszy kontakt z rodzicami, uczniowie maj zapewniony bezpieczny dojazd do domu.

Niniejsz prac pragn po鈍i璚i pami璚i tych, kt鏎zy bez reszty oddawali si pracy pedagogicznej i spo貫cznej w prze這mowych momentach dzia豉lno軼i plac闚ki.


Spis tre軼i

Rozmiar: 1878 bajt闚

Napisz do mnie

Opracowanie i webmaster: J.Urbaniak
Ostatnia aktualizacja 04.10.2003r.